UW-ELAST tillverkar endast komponenter av bästa tänkbara polyuretankvaliteter för lång livslängd. En produkts livslängd är nyckeln till ett hållbart producerande. Visst slits även våra produkter, men det är för att de ofta sitter i utsatta applikationer t.ex. i extremt tuffa miljöer i Nordsjön eller i mekaniskt hårt belastade positioner i maskiner. I det sistnämnda fallet ofta för att minska slitaget på dyrbara komponenter, som vid ett byte sannolikt haft en större miljöpåverkan.

UW-ELAST har kartlagt sina miljöbelastande processer och har valt att fokusera på främst två vägar fram för att effektivt minska företagets totala klimatpåverkan:

 1. Att alltid erbjuda kunden rätt polyuretan av högsta tänkbara kvalitet
 2. Att ständigt jobba med att minska vårt klimatavtryck genom aktiva förbättringar genom hela vår värdekedja

Här nedan beskriver vi hur dessa två vägar kopplar till klimatpåverkan och hållbarhet.

1. Att alltid erbjuda kunden rätt polyuretan av högsta tänkbara kvalitet

All tillverkning, oavsett val av material, har en påverkan på miljön och klimatet. Att tillverka 1 kg polyuretan skapar utsläpp av växthusgaser i hela kedjan, allt från råmaterialtillverkning, elförbrukning, gjutning m.m. och slutligen transport av färdig detalj till kund.

Det utan tvekan mest effektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser genom hela kedjan är att minimera behovet av nyproducerade produkter. Genom att ha en enormt stor materialpalett av olika polyuretankvaliteter samt en mycket stor materialkunskap, kan vi alltid, med hjälp av kundens specifika behov, välja rätt polyuretan för rätt applikation. Alla polyuretankvaliteter har sina för- respektive nackdelar. Och kan vi välja rätt polyuretankvalitet kan vi minimera onödiga utbyten i förtid. Om vi med rätt val av polyuretankvalitet kan öka livslängden för en produkt med det dubbla, kan vi lite grovt räknat även minska produktens totala miljöpåverkan med hälften. Detta är hållbarhet i sin renaste form – hållbarhet både för miljön samt även ur ett tekniskt perspektiv! En stor materialpalett att välja från tillsammans med stor materialkunskap är således en hållbarhetsfråga som vi sätter i första rummet i alla våra produkter och projekt. Ett bra val av polyuretan är dessutom inte bara positivt för miljön utan naturligtvis även en stor vinst för våra kunder!

2. Att ständigt jobba med att minska vårt klimatavtryck genom aktiva förbättringar genom hela vår värdekedja

Att ständigt arbeta med att minska vår miljöbelastning är en självklarhet. UW-ELAST har under många år aktivt arbetat med att minska sin miljöbelastande påverkan. Detta har numer blivit en naturlig del i företagets process. Genom miljöcertifieringen enligt ISO 14001:2015 finns dessutom krav på miljömål och att dessa är effektiva. Minskade utsläpp och avfall är inte bara en nytta för miljön och klimatet utan även för företags totala kostnader och därmed också i slutet till nytta för våra kunder.

Nedan finns exempel på projekt som genomförts och som pågår inom UW-ELAST för att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Avslutade hållbarhetsprojekt

 • – Ombyggnation av blästerhall för recirkulation av blästermedia (https://www.uw-elast.se/nyheter/blasterombyggnad-for-okat-hallbarhetsfokus/)
 • – Utbyte av uppvärmningssystem i Mariestad från olja till fjärrvärme från lokalt kraftvärmeverk med flis- och slameldning (https://www.uw-elast.se/nyheter/uw-elast-i-mariestad-minskar-sitt-klimatavtryck/)
 • – Installation av ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning
 • – Materialutbytesprojekt för att välja bästa tänkbara material för människa och miljö

Pågående hållbarhetsprojekt

   • Succesivt utbyte av bilpark till bilar helt eller delvis drivna med el
   • Utbyte av uppvärmningssystem i Traryd till pelletspanna med biobränsle
   • Undersökning av möjligheterna med installation av solcellspark i nära anslutning till produktionen (https://www.uw-elast.se/uw-elast-och-egenproducerad-el/)
   • Byte till elavtal med 100% förnybart ursprung (sol, vind och vatten) (https://www.uw-elast.se/uw-elast-koper-100-fornybar-el/)
   • Utvärdera möjligheten till återvinning av polyuretan genom iblandning av granulerat polyuretan i specifika produkter för att spara på råmaterialframställning
   • Kombinera olika hårdheter av polyuretan vid gjutning för att ersätta ingående metaller.