100% Klimatkompenserat

UW-ELAST tillverkar endast komponenter av bästa tänkbara polyuretankvaliteter för lång livslängd.

En produkts livslängd är nyckeln till ett hållbart producerande.

Visst slits även våra produkter, men det är för att de ofta sitter i utsatta applikationer t.ex. i extremt tuffa miljöer i Nordsjön eller i mekaniskt hårt belastade positioner i maskiner.

I det sistnämnda fallet ofta för att minska slitaget på dyrbara komponenter, som vid ett byte sannolikt haft en större miljöpåverkan.

Fokus på tre huvudspår

UW-ELAST har kartlagt sina miljöbelastande processer och har valt att fokusera på främst tre huvudspår för att effektivt minska företagets totala klimatpåverkan:

  1. Att alltid erbjuda kunden rätt polyuretan av högsta tänkbara kvalitet
  2. Att ständigt jobba med att minska vårt klimatavtryck genom aktiva förbättringar genom hela vår värdekedja
  3. Att klimatkompensera för de utsläpp av växthusgaser som ändå sker som en effekt av vår verksamhet, såväl direkt som indirekt.

Här nedan beskriver vi hur dessa tre vägar kopplar till klimatpåverkan och hållbarhet.

1. Att alltid erbjuda kunden rätt polyuretan av högsta tänkbara kvalitet

All tillverkning, oavsett val av material, har en påverkan på miljön och klimatet.

Att tillverka 1 kg polyuretan skapar utsläpp av växthusgaser i hela kedjan, allt från råmaterialframställningen, elförbrukning, gjutning m.m. och slutligen transport av färdig detalj till kund.

Det utan tvekan mest effektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser genom hela kedjan är att minimera behovet av nyproducerade produkter. Genom att ha en enormt stor materialpalett av olika polyuretankvaliteter samt en mycket stor materialkunskap, kan vi alltid, med hjälp av kundens specifika behov, välja rätt polyuretan för rätt applikation.

Alla polyuretankvaliteter har sina för- respektive nackdelar. Och kan vi välja rätt polyuretankvalitet kan vi minimera onödiga utbyten i förtid. Om vi med rätt val av polyuretankvalitet kan öka livslängden för en produkt med det dubbla, kan vi lite grovt räknat även minska produktens totala miljöpåverkan med hälften. Detta är hållbarhet i sin renaste form – hållbarhet både för miljön samt även ur ett tekniskt perspektiv!

En stor materialpalett att välja från tillsammans med stor materialkunskap är således en hållbarhetsfråga som vi sätter i första rummet i alla våra produkter och projekt. Ett bra val av polyuretan är dessutom inte bara positivt för miljön utan naturligtvis även en stor vinst för våra kunder!

Att sedan polyuretan är en polymer som sticker ut med att vara en av de mest slittåliga som idag finns på marknaden, främjar ju också detta val i jämförelse med en enklare polymer med begränsad livslängd.

2. Att ständigt arbeta med att minska vårt klimatavtryck genom aktiva förbättringar genom hela vår värdekedja

Att ständigt arbeta med att minska vår miljöbelastning är en självklarhet. UW-ELAST har under många år aktivt arbetat med att minska sin miljöbelastande påverkan. Detta har numer blivit en naturlig del i företagets process.

Genom miljöcertifieringen enligt ISO 14001:2015 finns dessutom krav på miljömål och att dessa är effektiva. Minskade utsläpp och avfall är inte bara en nytta för miljön och klimatet utan även för företags totala kostnader och därmed också i slutet till nytta för våra kunder.

Nedan finns exempel på projekt som genomförts och som pågår inom UW-ELAST för att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Avslutade hållbarhetsprojekt

Pågående hållbarhetsprojekt

  • Succesivt utbyte av bilpark till bilar helt eller delvis drivna med el
  • Utbyte av uppvärmningssystem i Traryd till ett fossilfritt alternativ
  • Undersökning av möjligheterna med installation av solcellspark i Mariestad
  • Utvärdera möjligheten till återvinning av polyuretan genom iblandning av granulerat polyuretan i specifika produkter för att spara på råmaterialframställning
  • Kombinera olika hårdheter av polyuretan vid gjutning för att ersätta ingående metaller.

3. Att klimatkompensera för de utsläpp av växthusgaser som ändå sker som en effekt av vår verksamhet

Trots våra ansträngningar för att ständigt minska vår miljöbelastning kommer det ändå att vara ett nettobidrag av växthusgaser som följd av vår verksamhet. UW-ELAST vill ta sitt fulla ansvar till att inte bidra till klimatförändringar. Därför har vi valt att klimatkompensera för detta utsläpp. Klimatkompensationen ska naturligtvis ses som en parallell åtgärd bredvid aktiviteterna för att totalt minska våra utsläpp.

Klimatkompensation innebär att vi i vårt fall aktivt finansierar åtgärder utanför vår egen verksamhet som leder till en minskning av utsläpp av växthusgaser. Detta i samma storleksordning som verksamhetens egna utsläpp, direkta och indirekta.

Vi har valt att klimatkompensera för hela verksamhetens bidrag och följa riktlinjerna för hur dessa beräknas genom standarder i Greenhouse Gas Protocol framtaget av WRI (World Resources Institute) och WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

Är det rätt att klimatkompensera?

Ja, självklart är det rätt. Naturligtvis hade det allra bästa varit om vi kunde reducera våra direkta och indirekta utsläpp till noll på egen hand. Detta är, för i stort sett alla företag, en omöjlig uppgift. Allt vi gör som påverkar vår omgivning har ett nettobidrag som förbrukar resurser och därmed bidrar till utsläpp av växthusgaser. Genom att köpa en utsläppsminskning i samma storleksordning någon annanstans kan vi aktivt bidra till en positiv omställning för klimatet. Och här vill UW-ELAST ta sitt ansvar och bidra till en bättre framtid. Tricorona och UW-Elast AB har ingått ett avtal under vilket Tricorona kompenserar klimatpåverkan från verksamheten med Gold Standard-projekt. UW-ELAST AB har erhållit certifikat för sin miljökompensation.

Läs mer om hur vi räknar fram vår klimatkompensation här.

UW-ELAST köper 100% förnybar el

UW-ELAST har beslutat att all el till företaget skall vara ursprungsmärkt ”grön” el från vattenkraft.

Detta påverkar företagets klimatavtryck genom att årligen minska utsläppen av koldioxid med mer än 200 ton!

Detta är ett mycket bra steg för att minska de totala utsläppen av växthusgaser.

Miljödiplom grön EL

UW-ELAST och egenproducerad el

UW-ELAST undersöker just nu möjligheten att producera egen solcellsel i direkt anslutning till fabriken i Mariestad.

Arbetet är i ett konceptstadium och inga beslut finns ännu.

En tänkt anläggning skulle vara en markbaserad solcellspark på maximalt 255 kW.

Under ett normalår skulle så mycket som 200 000 kWh kunna produceras.

Solcellspark hos UW-ELAST