Polyuretan PUR2023-04-04T09:02:05+00:00

Polyuretan pur

KONTAKTA OSS IDAG

  Polyuretan (PUR) är vår specialitet

  UW-ELAST designar, utvecklar och tillverkar produkter i polyuretan. Vi hjälper dig från idé till leverans och användning, utmana oss för solid polyuretan elastomer är idealt konstruktionsmaterial.

  Varför använda polyuretan?

  • Motståndskraftigt mot mekanisk nötning
  • God lastupptagningsförmåga och låg sättning
  • Polyuretan klarar kontinuerlig arbetstemperatur mellan cirka -40 grader C till ca +80 grader C
  • God beständighet mot vatten och resistens mot olja, bensin och andra liknande vätskor
  • Mycket stark vidhäftning mot andra material som metall, plast och liknande
  • Har en ljuddämpande effekt och bekläder ofta skrottransporter och anordningar med samma utsatthet

  Vad är polyuretan?

  Polyuretan, PUR, är ett samlingsnamn för ett stort antal material med varierande egenskaper. Det gemensamma är att de innehåller uretangrupper (-NH COO-). Ett stort antal andra kemiska grupper, exempelvis ester-, eter-, karbamid-, biuret-, allofanatgrupper och dubbelbindningar kan ingå i polyuretanmolekylerna. Genom inblandning av pigment, fyllmedel, fibrer, olika tillsatsmedel samt andra polymerer kan egenskaperna varieras praktiskt taget obegränsat. Det finns ingen annan materialgrupp som ger konstruktören så stora möjligheter som polyuretan (PUR).
  Polyuretaner kan vara mjuka eller hårda, solida eller cellulära, högdämpande eller lågdämpande, spröda eller slagsega, ha hög vattenabsorption eller låg vattenabsorption.

  Polyuretaner finns i olika former

  Polyuretaner finns som gummi, termoplaster, termoelaster, härdplaster, cellplaster, fibrer, folier, raketbränslen samt som bindemedel för färger, lack och lim. Beroende på uppbyggnaden kan polyuretaner bearbetas på olika sätt. De kan reaktionsgjutas med högtrycks- eller lågtrycksmaskiner, formsprutas, strängsprutas, pressas och skummas med flera metoder.

  Egna varumärken inom polymera material

  UW-ELAST har valt att arbeta med egna varumärken eftersom det inte finns någon standard för polymera material på samma sätt för exempelvis stål. Det är exempelvis Slitan, Trekollan och Vulkollan samt i viss mån TPU som är ett termoplastiskt polyuretan.

  En benämning är Solid polyuretan som är ett superbt konstruktionsmaterial och det man kan variera egenskaperna näst intill i oändlighet. Det är det som är utmaningen och det är där vi kommer in i bilden. UW-ELAST har väldigt lång erfarenhet av detta, sedan 1975.

  UW.ELAST har kunskap om materialet och kan göra anpassningar till varje applikation, så när det dyker upp ett problem eller fråga så kontakta oss för en diskussion för att hitta den optimala tekniska lösningen

  Slitan lämpar sig särskilt bra för industriapplikationer som tung industri och verkstadsindustri. Man kan tillverka konstruktionsdetaljer och man kan belägga valsar och hjul och får väldigt hög slitstyrka.

  Trekollan

  Trekollan lämpar sig väldigt bra när man har nötning, exempelvis när man har plogskär och betongblandarinfordringar.

  Vulkollan är det kallas för ”King of Urethanes”. Det lämpar sig för beläggning av hjul och i viss mån valsar där man har extremt höga dynamiska belastningar. Ett bra exempel på det är Liserbergsbanan där vi belagt hjulen med just Vulkollan.

  Materialkunskap ”polyuretan”

  Fräsning och svarvning

  • Använd vassa filslipade verktygseggar.
  • Hög skärhastighet.
  • Långsam matning.
  • Större släppning än för metaller.
  • Fräsning svårt under 50 Shore A.
  • Kylning lämpligt

  Borrning

  • Använd spiralformade borrar.
  • Skarpa eggar.
  • Släppningsvinkel 0 eller negativ.
  • Spetsvinkel 90-110 för stora diametrar och/eller tjockväggiga detaljer, 115-130 för tunnväggiga detaljer.
  • Långsam matning (ca 0,2 mm/varv).
  • Hög hastighet.
  • Kylning med skärolja.

  Borrning och stansning

  Borren bör dras tillbaka då och då för att förhindra att spånen blockerar borrhålet. Om en serie små hål skall borras bör pinnar sättas in i de färdiga hålen annars ”flyter” materialet in i dessa och de nya hålen blir inte runda. Polyuretan är elastiskt och fjädrar tillbaka. Hålet blir därför ca 4% mindre än borrstålet. För håltagning i tunna plattor kan också stansning användas. För detta ändamål används vassa huggpipor, som monteras i en press. Generellt gäller att större hål än polyuretanets tjocklek är svåra att stansa.Egentligen är det stansverktygets hållfasthet som är begränsningen. Vid stansning av tjocka plattor blir hålet ”timglasformat”.

  Spaltning

  En mängd olika metoder finns för att tillverka tunna plattor från tjockare. Med hjälp av sk spaltmaskiner, vars viktigaste del är en skarp kniv, går det att tillverka mycket tunna folier ur en polyuretancylinder. Tjocka plattor kan också sågas med en vanlig bandsåg. Materialet bör då kylas med en kylvätska.

  Läs mer om plattor i polyuretan här.

  Limning av polyuretan

  Det är lättast att få en bra vidhäftning om polyuretanet inte är färdighärdat. Om polyuretanet är färdighärdat skall ytan ruggas upp eller blästras med stålsand. Ytan måste sen göras mycket ren från smuts och släppmedel. Ett stort problem är silikonoljebaserade släppmedel, som är svåra att helt avlägsna.

  För limning av polyuretaner passar polyuretanlim eller ganska flexibla epoxilim bäst. Limmet skall ge en fog som har lägre styvhet än polyuretanet, annars är det risk för att fogen bryts sönder vid böjbelastning.

  Som ingjutningsmassor för el- och elektronikdetaljer används huvudsakligen epoxihartser, polyuretaner och silikongummi. Varje materialgrupp har sina fördelar och begränsningar.

  Silikongummi

  Silikongummi har överlägsen temperaturbeständighet och samtidigt också bästa lågtemperaturegenskaper. Silikongummi har dessutom mycket låg dielektricitetskonstant och mycket låg dielektricitetsförlustfaktor. Detta innebär att silikongummi inte värms upp av exempelvis mikrovågor. Vid brand utvecklas endast en ringa mängd toxiska gaser och askan, som består av kiseldioxid, är elektriskt isolerande i motsats till askan från polyuretan och epoxi.

  Begränsningar för silikongummi är bl a ett mycket högt pris, hög vattenpermabilitet samt i jämförelse med epoxi och polyuretaner relativt dåliga mekaniska egenskaper. Det senare behöver dock inte alltid vara en nackdel, bl a kan det underlätta reperation av ingjutna komponenter.

  Polyuretan och epoxi

  De material, som närmast konkurrerar med varandra är polyuretan och epoxi. Båda har sina fördelar och sina begränsningar, vilket material, som är bäst beror helt på användningen.

  I jämförelse med epoxi har polyuretan dock följande fördelar:

  • Större variationsmöjligheter.
  • Lägre värmeutveckling vid härdning.
  • Lägre krympning vid härdning, vilket ger lägre krympspänningar.
  • I genomsnitt bättre elektrisk genomslagshållfasthet.
  • Kortare härdningstid.

  Epoxi har dock lägre vattenabsorption, högre volymresistivitet och lägre dielektricitetskonstant än polyuretaner.

  Viktiga elektriska egenskaper

  Viktiga elektriska egenskaper är bl a volym- respektive ytresistivitet, dielektricitetskonstant, elektrisk genomslagshållfasthet,  dielektricitetsförlustfaktor, ljusbågshärdighet och krypströmshållfasthet.

  Andra viktiga egenskaper för ingjutningsmassor är bl a låg brännbarhet, isoleringsförmåga efter brand, vattenångpermabilitet, koronabeständighet, ozonbeständighet, fuktabsorption, åldringsbeständighet och goda mekaniska egenskaper. Självslocknande polyuretaner motsvarande UL 94 VO kan erhållas genom att blanda in bl a aluminiumtrihydrat i gjutmassan.

  Liksom de mekaniska egenskaperna ändras de elektriska egenskaperna mer eller mindre med omgivande miljö, frekvens och åldring.

  Under tryckbelastning uppför gummi sig som en icke komprimerbar vätska – när gummi sammantrycks ändras formen men inte volymen. I motsats till vätskan återtar gummit däremot, mer eller mindre sin ursprungliga form. Dessa egenskaper och gummidetaljens konstruktion inverkar på hur mycket den trycks ihop vid en viss belastning. Att gummi inte är komprimerbart måste beaktas vid konstruktionen. Solitt gummi skall alltid ha möjligheten att kunna bukta ut vid tryckbelastning och får absolut inte stängas inne.

  Tryckbelstning och dragbelastning

  Gummi används mest under tryckbelastningar och de flesta gummityper, frånsett bl a uretangummi, silikongummi och EPDM-gummi, får betydligt kortare livslängd vid dragbelastning än vid tryckbelastning. Hur gummit uppför sig vid tryckbelastning har stor betydelse för dess funktion. En viktig egenskap är hur mycket gummit deformeras vid en viss belastning. En viss deformation kan vara önskvärd, t ex vid användning av gummi till vibrationsdämpare

  polyuretan gummi

  Polyuretanerna kan göras alltifrån mycket mjuka till hårda och fyller därför gapet mellan gummi och plaster.
  Genom att exempelvis skumma polyuretanerna, kan mikrocellulär polyuretan av hårdare ursprungsmaterial ersätta vanligt mjukare gummi och ge samma elastiska fjädring och hållfasthet.
  En av fördelarna är att mikrocellulär polyuretan i motsats till gummi är kompressibelt, d v s volymen minskar vid tryckbelastning. I  figururen ovan visas förhållandet mellan polyuretan och gummi, samt jämförelser med andra material för att illustrera polyuretanets möjligheter.

  Olika materials nötningsbeständighet.

  Det är svårt att jämföra olika materials nötningsbeständighet. Valet av material löses bäst genom praktiska prov eller tidigare erfarenheter. Laboratorietester bör användas med stort omdöme.
  Värdena i tabellen ska användas endast som en grov vägledning.
  Relativ nötningsbeständighet
  Styrenplastca 30
  Amidplast 66ca 6
  HD-etenplastCa 19
  TetrafluoretenplastCa 5
  Epoxiplastca 16
  Polyuretanca 0,5-0,8
  Gummica 0,6-1,9
  AluminiumCa 5
  Stål (höghållfastigt)ca 0,5-0,7
  SmidesjärnCa 1
  Ju lägre siffran är desto bättre är nötningsbeständigheten.
  Testvillkor: nötande partiklar ca 1,1 mm, hastighet 3,55 m/s.

  Rivhållfastheten ökar i allmänhet med ökande hårdhet

  Speciellt markant är detta för eteruretanerna och vi val av lämplig polyol och hög hårdhet blir de nästan lika rivhållfasta som polyesteruretanerna. Även i detta fall är ökande antal vätebindningar i polyuretanerna en bidragande orsak. Rivhållfastheten för både polyeteruretanerna och polyesteruretanerna kan dock variera starkt vid samma hårdhet. Exempelvis har polyeteruretanerna baserade på propylenglykol betydligt lägre rivhållfashet än de, som är baserade på polyetrametylenglykol.

  Temperaturens påverkan på rivhållfasteheten.

  Mer eller mindre alla polymera material får minskade rivhållfasthet vid ökande temperatur. Vid rumstemperatur har polyuretaner betydligt bättre rivhållfasthet än naturgummi. Vid ca 100 grader har de vanliga gjutna polyuretanerna och naturgummi ungefär samma rivhållfasthet och över 100 grader kan naturgummi till och med ha bättre rivhållfasthet. Det finns dock både gjutna och vulkbara polyuretaner, som har bättre temperaturegenskaper än de vanliga typerna. De termoplastiska polyuretanernas rivhållfasthet är ännu känsligare för temperaturhöjning än de gjutna. Undantag är bl a sådana, som tvärbinds genom bestrålning efter formsprutningen. Rivhållfastheten sjunker också vid åldring.

  Figur 14. Relativ rivhållfasthet för några material som funktion av temperaturen.

  A = Polyesteruretan
  B = Naturgummi
  C = Kloroprengummi
  D = Nitrilgummi

  Polyuretanernas höga skärhållfasthet kombinerad med tryckbelastningsförmåga gör materialet intressant vid ex utstansning och figurklippning av plåtämnen, genom att använda stållinjaler, som arbetar mot ett stansunderlag av polyuretan. Detta innebär realtivt enkla och billiga verktyg för utstansning av plåtdetaljer i små och medelstora serier.

  Polyuretanerna kan formuleras, så att de får hög slagseghet även vid mycket låga temperaturer. Det är dock stor skillnad mellan olika polyuretaner. Polyuretanerna styvnar till tidigare vid nedkylning än exempelvis naturgummi. Vanliga polyesteruretaner kan ha styvnat till betydligt redan vid -20. En viss del av förstyvningen kan kvarstå vid uppvärmning. Detta gör sådana material mindre lämpliga att användas till tätningar, som skall användas vid låga temperaturer.
  Det går dock att göra polyuretaner, som inte blir styva så snabbt vid nedkylning. Exempel på sådanan är bl a difenylmetandiisocyanbaserade poly-E-kaprolaktonuretaner och polyeteruretaner. De styvnar visserligen snabbare än naturgummi vid nedkylning, men mindre snabbt än kloroprengummi. Trots styvhetsökningen blir polyuretanerna inte spröda förrän vid mycket låga temperaturer, se tabell.

  Den låga sprödpunkten betyder att mjuka polyuretaner knappast går att slå sönder vid temperaturer över ca -50. Vid ca -50 har även de hårdare polyuretanerna (>70 Shore A) samma slagseghet som acetalplaster och avsevärt bättre slagseghet än amidplast 6 och amidplast 66. Vid rumstemperatur kan hårda polyuretaner ha upp till 5-8 gånger högre slagseghet än amidplast 66 och amidplast 6 samt ca 10 gånger bättre slagseghet än acetalplaster.

  Det beror dock på hur polyuretanerna är uppbyggda. Det går att göra polyuretaner, som har en mycket hög slagseghet eller sådana, som har en mycket låg slagseghet.

  ElastomertypHårdhet Shore ASprödpunkt
   Naturgummi 71 -56
   SBR-gummi 72-50
   Kloroprengummi 62-42
   Polyetenadipaturetan 80-50
   Adiprene L100 88< -62
   Poly-E-kaprolaktonuretan 60 < -75

  Under tryckbelastning uppför gummi sig som en icke komprimerbar vätska – när gummi sammantrycks ändras formen men inte volymen. I motsats till vätskan återtar gummit däremot, mer eller mindre sin ursprungliga form. Dessa egenskaper och gummidetaljens konstruktion inverkar på hur mycket den trycks ihop vid en viss belastning. Att gummi inte är komprimerbart måste beaktas vid konstruktionen. Solitt gummi skall alltid ha möjligheten att kunna bukta ut vid tryckbelastning och får absolut inte stängas inne.

  Tryckbelstning och dragbelastning

  Gummi används mest under tryckbelastningar och de flesta gummityper, frånsett bl a uretangummi, silikongummi och EPDM-gummi, får betydligt kortare livslängd vid dragbelastning än vid tryckbelastning. Hur gummit uppför sig vid tryckbelastning har stor betydelse för dess funktion. En viktig egenskap är hur mycket gummit deformeras vid en viss belastning. En viss deformation kan vara önskvärd, t ex vid användning av gummi till vibrationsdämpare.

  Polyuretaner har ca 10-21 gånger större värmeutvidgningskoefficient än stål. Detta måste beaktas vid konstruktionen, så att utrymme ges för polyuretanmaterialet att expandera när det uppvärms.

  Formkrympning

  Den största delen av formkrympningen beror på värmeutvidgningskoefficienten och endast till ringa del på kemisk kontraktion. Den linjära formkrympningen för gjutna uretansystem ligger mellan ca 1,4-2,2% beroende bl a på sammansättning och reaktionstemperatur.

  I vissa kritiska fall (komplexa formar) kan dock den ringa kemiska kontraktionen ge upphov till inre sprickor innan materialet har tillräckligt hög hållfasthet.
  Genom att sänka blandningstemperaturen och formtemperaturen ca 6-9 celsius och öka ugnstemperaturen 6-9 celsius kan man istället få uretangummit att expandera något och därigenom förhindras uppkomsten av inre sprickor.
  Formkrympningen är också beroende av väggtjockleken och hårdheten. För formsprutad termoplastisk polyuretan gäller också att formkrympningen är starkt beroende av formsprutningstrycket. Dessutom inverkar efterkonditionering (gäller alla polyuretaner).
  Formkrympningen måste särskilt beaktas när polyuretan kombineras med metaller eller keramer.

  Liksom allt annat åldras uretanelastomerer. Åldringen orsakas bl a av vatten, värme ljus, syre, kemikalier, utmattning, mikroorganismer, mekaniksa angrepp m.m. Åldringstyperna kan indelas i rent mekanisk åldring (ex. utmattning), termisk nedbrytning, termooxidativ nedbrytning, fotooxidativ nebrytning, radiolys, acidolys, hydrolys, mikrobiologiska angrepp mm. Oftast är det en kombination av flera nedbrytningsmekanismer. En av de vanligaste orsakerna till kraftig nedbrytning av vissa polyuretaner är hydrolys, som orsakas av vatten och värme tillsammans (Hydrolys är grekiska och är bildat av hydro = vatten och lys = sönderdela).

  Det är möjligt att åstadkomma mycket snäva toleranser genom extremt noggranna gjutverktyg samt specialbearbetning.
  Man måste dock tänka på att ju snävare tolerans, desto högre kostnad. Därför bör man undvika att sätta snäva toleranser i onödan.
  Rådgör alltid med oss när det gäller önskad funktion, så att vi kan erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen.
  Måttnoggrannhet för polyuretan skiljer sej från metall framförallt på två punkter:

  1. Elasticitet
   Polyuretan kan deformeras 100 gånger mer än metall vid normal belastning.
  2. Värmeutvidgning
   Eftersom polyuretan har 10 gånger högre värmeutvidgning än metall, beror måttet mycket av temperaturen.
   En detalj som är 1000 mm vid rumstemperatur, blir 1010 mm vid +60° C.

  UW-ELAST tillämpar Standard SS-ISO 3302-1 för dimesionstoleranser.

  Adiprene

  Uniroyals varunamn för polyuretan baserad på tolendiisocyanat och polyeterglykoler.

  Allofanatgrupper

  Bildas vid reaktion mellan isocyanatgrupper och uretangrupper.

  Aminer

  Ammoniakderivat där en eller flera väteatomer i ammoniak ersatts av kolhaltiga radikaler.  Aminer används bl a som kedjeförlängare (härdare) och katalysatorer vid tillverkning av polyuretaner.

  Alifater

  Acykliska föreningar i vilka kolatomerna är bundna vid varandra till öppna, raka eller förgrenade kedjor.

  Alifatiska isocyanater

  Isocyanater baserade på alifatiska föreningar.

  Aromater

  Homocykliska föreningar med sex kolatomer i ringen, som är omättade. Aromaterna kan bestå av flera sådana ringar. Den enklaste aromatiska föreningen är bensen.

  Aromatiska isocyanater

  Isocyanater baserade på aromatiska föreningar. De är billigare än alifatiska, men missfärgas vid åldring.

  Antidioxanter

  Kemiska föreningar som ibland tillsätts för att förhindra oxidation av bl a polyuretan.

  Brottöjning

  Töjningen när provet brister vid belastning.

  Brukstid

  Engelska “pot-life”.  Den tid som en blandning av prepolymer och kedjeförlängare är gjutbar.

  Butandiol

  Difunktionell alkohol, som bl a används som kedjeförlängare vid tillverkning av polyuretaner.

  Castomer

  Baxenden Chemicals varunamn för en serie uretanprepolymerer.

  Cyanväte

  Starkt gift. Kan bildas vid upphettning av polyuretaner och isocyanater.

  Diisocyanater

  Innehåller två isocyanatgrupper (se isocyanat). O=C=N-R-N=C=O.

  Dragbrottsgräns

  Den högsta dragspänning ett material tål innan det brister.

  Elastomerer eller elaster

  Samlingsnamn för gummi och termoelaster. Enligt ISO 1382 “polymeraterial, som snabbt återgår till nästan ursprungliga dimensioner och form vid avlastning efter att ha varit utsatt för kraftig deformation genom inverkan av låg mekanisk spänning.”

  Elasticitetsmodul

  E-modul, Youngs modul ger sambandet mellan spänning (σ) och töjning (ε). För praktisk användning följer stål Hookes lag E=σ/ε. Polymera material följer Hookes lag endast vid mycket låga töjningar.

  Elasticitet

  Molekylkedjornas förmåga att återgå till ursprungligt läge då belastning upphör.

  Estergrupper (-COOR)-

  Förekommer i polyesteruretaner. Ger bra mekaniska egenskaper, men kan försämra hydrolysbeständigheten.

  Etergrupper -O-

  Ger bra hydrolysbeständighet i polyuretansystem, men speciellt mjuka polyuretaner får lägre mekansiska egenskaper än motsvarande polyesteruretaner.

  “Green strength”

  Motsvarande uttryck på svenska saknas, men det betyder hållfasthet vid formborttagning.

  Gummi

  Elast, som är tvärbunden eller kan tvärbindas, så att den praktiskt taget är olöslig (men kan svälla) i kokande lösningsmedel bl a bensen och metyletylketon.

  Hydrofil

  Motsats till hydrofob.

  Hydrofob

  Vattenfrånstötande

  Hydrolys

  Kommer av grekiska hydro=vatten, lys=sönderdela. Vissa polyesteruretaner hydrolyseras lätt av varmt vatten eller vattenånga.

  Hydrolysstabilisator

  Karbodiimider, som tillsätts polyesteruretaner för att fördröja den hydrolytiska nedbrytningen.

  Hydroxyl

  Reaktiv grupp -OH

  Härdare

  Kedjeförlängare, som används för att härda prepolymerer till polyuretan. Som härdare används bl a flerfunktionella aminer och glykoler.

  Hårdhet

  Ytans förmåga att motstå inträngning. Mäts för polyuretaner oftast i Shore A eller D. Där är ett visst samband mellan E-modul och hårdhet.

  Isocyanater

  Reaktiva grupper – N= C=O, som reagerar bl a med hydroxylgrupper (-OH) till uretaner och med amingrupper (NH2) till urea (karbamid)

  Jäsmedel

  Används vid tillverkning av cellplaster. Jäsmedel för polyuretaner är vätefluorkolklorföreningar, vätefluorkolföreningar samt koldioxid (bildas vid reaktion mellan isocyanat och vatten).

  Katalysatorer

  Ämnen som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. För polyuretantillverkning används bl a aminer och tennsalter som katalysatorer.

  Kedjeförlängare

  Se härdare

  Kedjelängd

  Längden på polymerkedjorna. De mekaniska egenskaperna förbättras med ökande kedjelängd.

  Kompressibilitet

  Gummimaterial betraktas praktiskt som inkompressibla. Vid höga tryck måste man dock särskilt för polyuretaner och silikongummi beakta kompressibiliteten.

  Kväveoxider

  Hälsofarliga. Bildas vid förbränning av polyuretaner och isocyanater.

  LIM

  Liquid Injection Moulding.

  MDI

  Difenylmetandiisocyanat. En aromatisk diisocyanat för tillverkning av solida och cellulära polyuretaner. Ej så flyktigt som TDI.

  Nötningstålighet

  Ett materials förmåga att motstå nötning. Skilj mellan nötning parallellt med ytan och “nötning” orsakad av infallande gods vid stor infallsvinkel.

  Polymer

  Kommer av grekiska poly=många och mer=enhet, d v s stora molekyler.

  Polyuretan

  Polymer innehållande uretangrupper.

  Läs mer om polyuretan.

  Pot-life

  Se brukstid

  Prepolymer

  Ej färdigpolymeriserad produkt.

  RIM

  Reaction Injection Moulding=reaktionsgjutning. Ofta använt enbart för hög tryckgjutning.

  R RIM

  Reinforced Reaction Injection Moulding. Reaktionsgjutning av armerade polymerer.

  Slagseghet

  Ett materials förmåga att motstå slagpåkänningar

  Silikonolja

  Ofta använt släppmedel för polyuretan. Ger vidhäftningsproblem vid limning och lackering.

  Slitan

  UW-ELAST´s varunamn för en serie polyeter- och polyesteruretaner.

  Läs mer om Slitan.

  Spänning

  Betecknas σ och är kraften F dividerad med arean A. Uttrycks ofta i MPa.

  Slättning

  Kvarvarande deformation efter belastning.

  Termoelast

  Elast i vilken de för materialets elastiska deformation nödvändiga sammanhållningskrafterna är av fysikalisk natur och således kan upphävas genom uppvärmning, varigenom materialet blir plastiskt formbart vid förhöjd temperatur för att vid avkylning återgå till sitt högelastiska tillstånd.

  Toluendiisocyanat

  Vanligt förekommande aromatiskt diisocyanat för tillverkning av solida och cellulära polyuretaner. På grund av flyktigheten och hälsorisker tillverkas ofta först en polyuretan.

  Trekollan

  Trekollan är dels ett polyuretanmaterial, men även ett före detta företag som numera ingår i UW-ELAST AB.

  Läs mer om Trekollan.

  Viskoelasticitet

  Polymeren återgår, med viss tidsfördröjning, till ursprunglig form efter belastning. Den viskoelastiska delen är mekaniskt reversibel, men termodynamiskt irreversibel.

  Vulkollan

  Bayers varunamn för en polymer baserad på naftalendiisocyanat och polyesterglykoler.

  Läs mer om Vulkollan.

  Ureagrupper-  -NHCONHR

  Bildas vid reaktion mellan isocyanater och amingrupper NH2, Kallas också karbamid

  Uretangrupper- -NHCOOR

  Bildas vid reaktion mellan isocyanater -N=C=O och hydroxylgrupper -OH.

  Uretan prepolymer

  Reaktiv trögflytande vätska, oftast isocyanatterminerad. Ger bl a lägre hälsorisker än monomera isocyanater.

  Vibrathane

  Uniroyals varunamn för en serie gjutbara polyuretaner.

  Polyuretan till vitt skilda branscher

  Marin och offshore industri

  UW-ELAST AB levererar regelbundet produkter till Offshoreindustrin samt företag som verkar inom den marina sektorn.
  Vi jobbar ofta med speciellt framtagna material som fungerar i en tuff fuktig miljö och vårt polyuretanmaterial Slitan™ motsvarar de högt ställda förväntningarna på hydrolysbeständighet, slitage och långa driftstider.

  Att förhindra korrosionsproblem genom att sprutbelägga alternativt gjuta in produkter i polyuretan är vanligt förekommande.

  Nedan följer att antal exempel på produkter vi har levererat:
  Rullar för kabelutläggning, Vinschtrummor, Dämpelement, Slitplattor, Klyssrullar, Klyssplåtar, Wireclamps, Kabelhållare, Vespor, Böjningsbegränsare, Ändskydd, Slusstätningar, Korrosionsskydd etc..

  Wireclamp med invändig polyuretanbeläggning.

  Dynamic Bend Stiffner.

  Klar för transport till kund.

  Static Stiffner.

  UW-ELAST AB levererar dynamiska och statiska Bend Stiffners till bland andra Nexans.

  Statiska Bend Stiffeners har vi levererat i tusental under flera år.

  Efter flera års förberedelser med konstruktions-, utvecklings- och beräkningsarbete samt verifierande provning av både ingående ståldetaljer och högkvalitativt polyuretanmaterial har vi kommit fram till att bli godkänd leverantör till en av världens ledande leverantörer av utrustning till off-shore och kraftöverföring, nämligen Nexans A/S.

  Stål och aluminium

  UW-ELAST AB är en mycket stor leverantör till Stål & Aluminiumindustrin när det gäller valsbeläggning, beläggning av rullar och hjul samt en mängd andra produkter. Eftersom kraven är stora på att minimera kassation av färdig plåt formgjuter vi mycket olika skydd i form av upplägg och lyftanordningar till coils. Vårt polyuretanmaterial SlitanÒ motsvarar de högt ställda förväntningarna på slitstyrka och nötningsbeständighet som branschen kräver.

  Nedan följer exempel på avdelningar dit vi regelbundet levererar samt exempel på olika valsar och övriga produkter.
  Avdelningar:

  • Kallvalsverk
  • Kontinuerlig glödgningslinje
  • Betningslinje
  • Varmgalvanisering
  • Elektrolytlinje
  • Förtenningslinje
  • Förkromningslinje
  • Slitting linje
  • Klipplinje
  • Lackeringslinje

  Exempel på produkter och lösningar:
  Vals/Rullar, Dragvals, Bromsvals, S-verksrullar, Friktionsrullar, Kontaktrullar, Bandvagnsrullar, Sträckrullar, Matarrullar, Avstrykarrullar, Lackvalsar, Nedhåll/tillhållarrullar etc.

  Exempel övrigt:
  Avkastarringar, Valsupplag, Rullställ, Hasplar, Lyftutrustning, Aut. Truckhjul, Slitplattor, Blästerskydd, Stänkringar etc..

  Fordonsindustrin

  UW-ELAST AB hjälper fordonsindustrin med bland annat beläggningar på lyftverktyg för att förhindra lackskador. Vårt sprutade polyuretanmaterial är nötningsbeständigt samt mycket slag-stöt tåligt.

  Utrustning för hantering av verktyg, lyftkrokar, arbetsbänksskydd, dämpare, mellanlägg etc. är relativt enkelt att belägga med denna metod. Då sprutning kan göras på oregelbundna former, så är användningsområdet mycket stort.

  Vi har även mobil utrustning för att kunna sprutbeläga produkter direkt hos er som kund. Lämpligt när ni inte har möjlighet att skicka detaljen till oss, samt när ni inte har möjlight till längre produktionsstopp.

  Vårt gjutna polyuretan kan ersätta andra produkter

  Vår gjutna polyuretan, SLITAN®, används mycket för att ersätta befintliga produkter, producerade i andra material. Tillsammas med er som kund kan vi också utveckla gamla och nya produkter, som ställer höga krav på den färdiga produkten.

  Transport- och hanteringsindustrin

  Transporter av gods och produkter är en stor del av industrin idag. Skador som uppkommer vid denna typ av hantering medför oftast stora kostnader, både för leverantör och kund.

  Med enkla medel och produkter tillverkade i vårt polyuretanmaterial SLITAN®, kan många skador undvikas. Skydd på truckgafflar, beläggning i transportbanor, kantskydd etc. förhindrar slag – stöt samt repskador.

  Även de fordon som hanterar transporten kan skyddas ex. med påbackningsskydd till både lastbilen och lastrampen.

  Maskintillverkning

  UW-ELAST AB levererar produkter till maskintillverkare inom många olika branscher.

  Vi är ofta involverade redan på konstruktionsstadiet och kan på så sätt hjälpa till och utforma funktion samt produkt på bästa sätt. Det finns många parametrar som påverkar val av material så rådfråga oss gärna.

  Nedan följer exempel på produkter som vi regelbundet levererar till maskintillverkare:

  Valsar, Hjul, Dämpare, Fjädrar, Lyftverktyg, Blästerskydd, Slitskydd, Munstycken, Tätningar, Hållare, Medbringare, Kopplingselement, Cykloner, Stansskydd, Utstötare etc.

  Gruvindustrin

  Polyuretan från UW-ELAST AB har hög slagseghet och utmärkt nötningshållfasthet som gör dessa material mycket användbara i miljöer som ställer höga krav på just dessa egenskaper.

  En av dessa miljöer är just Gruvindustrin, exempelvis produkter för malmförädlingsverk

  Produktexempel: Malstensuttag

  Papper och cellulosa

  UW-ELAST AB är en stor leverantör till Papper & Cellulosaindustrin.

  Avdelningar

  • Pappersmaskin
  • Avbarkningsanläggning
  • Upplösningsanläggning
  • Rullstolar
  • Arkmaskiner
  • Konverteringsmaskiner
  • Massahantering
  • Renseri
  • Upptagningsmaskin
  • Sedimentering

  Exempel på produkter som vi levererat till pappers- och cellulosaindustrin:

  Mottrycksvals, Ledvalsar, Pressvalsar, Indragningsvalsar, Mjukvalsar, Drivtrummor, Bärrullar, Klämblad, Pumpinfodringar, Karbeklädnad, Sedimenteringshjul/skrapor, Avskrapare etc..

  UW-ELAST AB levererar produkter i SLITAN® till många olika applikationer inom träindustrin.

  Vårt polyuretan är synnerligen motståndskraftigt mot nötning och klarar kontinuerliga slag och stötar.

  • Hyvleri
  • Sågverk
  • Spånskivetillverkning
  • Timmersortering
  • Avbarkning

  Exempel på produkter till träindustrin:
  Kontaktrullar, Stötskydd, Dämpare, Limspridarvalsar, Matarvalsar, Hjul/Rullar, Medbringare, Avskrapare, Lyftverktyg, Lackeringsvalsar, Slipvalsar, Limpressvalsar, Avbarkningstrumma etc.

  Design och mode

  Design & Mode är en bransch som förändras ständigt, men strävar mot produkter som håller länge, tål slitage samt klarar tuffa miljöer. UW-ELAST AB kan med er som kund utveckla produkter för att uppfylla krav som ställs på er produkt. Samarbetet varar ofta över en längre tidsperiod.

  Exempel på produkter av polyuretan inom design och mode

  Designad stol, härligt blå färg…Ex. Stöd för dörrar, skyltstöd, bordsskivor, möbler, dämpare, kantskydd, stöt-slag samt repskydd vid monteringar/tillverkning etc.

  Liksom allt annat åldras uretanelastomerer. Åldringen orsakas bl a av vatten, värme ljus, syre, kemikalier, utmattning, mikroorganismer, mekaniksa angrepp m.m. Åldringstyperna kan indelas i rent mekanisk åldring (ex. utmattning), termisk nedbrytning, termooxidativ nedbrytning, fotooxidativ nebrytning, radiolys, acidolys, hydrolys, mikrobiologiska angrepp mm. Oftast är det en kombination av flera nedbrytningsmekanismer. En av de vanligaste orsakerna till kraftig nedbrytning av vissa polyuretaner är hydrolys, som orsakas av vatten och värme tillsammans (Hydrolys är grekiska och är bildat av hydro = vatten och lys = sönderdela).

  Det är möjligt att åstadkomma mycket snäva toleranser genom extremt noggranna gjutverktyg samt specialbearbetning.
  Man måste dock tänka på att ju snävare tolerans, desto högre kostnad. Därför bör man undvika att sätta snäva toleranser i onödan.
  Rådgör alltid med oss när det gäller önskad funktion, så att vi kan erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen.
  Måttnoggrannhet för polyuretan skiljer sej från metall framförallt på två punkter:

  1. Elasticitet
   Polyuretan kan deformeras 100 gånger mer än metall vid normal belastning.
  2. Värmeutvidgning
   Eftersom polyuretan har 10 gånger högre värmeutvidgning än metall, beror måttet mycket av temperaturen.
   En detalj som är 1000 mm vid rumstemperatur, blir 1010 mm vid +60° C.

  UW-ELAST tillämpar Standard SS-ISO 3302-1 för dimesionstoleranser.

  Adiprene

  Uniroyals varunamn för polyuretan baserad på tolendiisocyanat och polyeterglykoler.

  Allofanatgrupper

  Bildas vid reaktion mellan isocyanatgrupper och uretangrupper.

  Aminer

  Ammoniakderivat där en eller flera väteatomer i ammoniak ersatts av kolhaltiga radikaler.  Aminer används bl a som kedjeförlängare (härdare) och katalysatorer vid tillverkning av polyuretaner.

  Alifater

  Acykliska föreningar i vilka kolatomerna är bundna vid varandra till öppna, raka eller förgrenade kedjor.

  Alifatiska isocyanater

  Isocyanater baserade på alifatiska föreningar.

  Aromater

  Homocykliska föreningar med sex kolatomer i ringen, som är omättade. Aromaterna kan bestå av flera sådana ringar. Den enklaste aromatiska föreningen är bensen.

  Aromatiska isocyanater

  Isocyanater baserade på aromatiska föreningar. De är billigare än alifatiska, men missfärgas vid åldring.

  Antidioxanter

  Kemiska föreningar som ibland tillsätts för att förhindra oxidation av bl a polyuretan.

  Brottöjning

  Töjningen när provet brister vid belastning.

  Brukstid

  Engelska “pot-life”.  Den tid som en blandning av prepolymer och kedjeförlängare är gjutbar.

  Butandiol

  Difunktionell alkohol, som bl a används som kedjeförlängare vid tillverkning av polyuretaner.

  Castomer

  Baxenden Chemicals varunamn för en serie uretanprepolymerer.

  Cyanväte

  Starkt gift. Kan bildas vid upphettning av polyuretaner och isocyanater.

  Diisocyanater

  Innehåller två isocyanatgrupper (se isocyanat). O=C=N-R-N=C=O.

  Dragbrottsgräns

  Den högsta dragspänning ett material tål innan det brister.

  Elastomerer eller elaster

  Samlingsnamn för gummi och termoelaster. Enligt ISO 1382 “polymeraterial, som snabbt återgår till nästan ursprungliga dimensioner och form vid avlastning efter att ha varit utsatt för kraftig deformation genom inverkan av låg mekanisk spänning.”

  Elasticitetsmodul

  E-modul, Youngs modul ger sambandet mellan spänning (σ) och töjning (ε). För praktisk användning följer stål Hookes lag E=σ/ε. Polymera material följer Hookes lag endast vid mycket låga töjningar.

  Elasticitet

  Molekylkedjornas förmåga att återgå till ursprungligt läge då belastning upphör.

  Estergrupper (-COOR)-

  Förekommer i polyesteruretaner. Ger bra mekaniska egenskaper, men kan försämra hydrolysbeständigheten.

  Etergrupper -O-

  Ger bra hydrolysbeständighet i polyuretansystem, men speciellt mjuka polyuretaner får lägre mekansiska egenskaper än motsvarande polyesteruretaner.

  “Green strength”

  Motsvarande uttryck på svenska saknas, men det betyder hållfasthet vid formborttagning.

  Gummi

  Elast, som är tvärbunden eller kan tvärbindas, så att den praktiskt taget är olöslig (men kan svälla) i kokande lösningsmedel bl a bensen och metyletylketon.

  Hydrofil

  Motsats till hydrofob.

  Hydrofob

  Vattenfrånstötande

  Hydrolys

  Kommer av grekiska hydro=vatten, lys=sönderdela. Vissa polyesteruretaner hydrolyseras lätt av varmt vatten eller vattenånga.

  Hydrolysstabilisator

  Karbodiimider, som tillsätts polyesteruretaner för att fördröja den hydrolytiska nedbrytningen.

  Hydroxyl

  Reaktiv grupp -OH

  Härdare

  Kedjeförlängare, som används för att härda prepolymerer till polyuretan. Som härdare används bl a flerfunktionella aminer och glykoler.

  Hårdhet

  Ytans förmåga att motstå inträngning. Mäts för polyuretaner oftast i Shore A eller D. Där är ett visst samband mellan E-modul och hårdhet.

  Isocyanater

  Reaktiva grupper – N= C=O, som reagerar bl a med hydroxylgrupper (-OH) till uretaner och med amingrupper (NH2) till urea (karbamid)

  Jäsmedel

  Används vid tillverkning av cellplaster. Jäsmedel för polyuretaner är vätefluorkolklorföreningar, vätefluorkolföreningar samt koldioxid (bildas vid reaktion mellan isocyanat och vatten).

  Katalysatorer

  Ämnen som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. För polyuretantillverkning används bl a aminer och tennsalter som katalysatorer.

  Kedjeförlängare

  Se härdare

  Kedjelängd

  Längden på polymerkedjorna. De mekaniska egenskaperna förbättras med ökande kedjelängd.

  Kompressibilitet

  Gummimaterial betraktas praktiskt som inkompressibla. Vid höga tryck måste man dock särskilt för polyuretaner och silikongummi beakta kompressibiliteten.

  Kväveoxider

  Hälsofarliga. Bildas vid förbränning av polyuretaner och isocyanater.

  LIM

  Liquid Injection Moulding.

  MDI

  Difenylmetandiisocyanat. En aromatisk diisocyanat för tillverkning av solida och cellulära polyuretaner. Ej så flyktigt som TDI.

  Nötningstålighet

  Ett materials förmåga att motstå nötning. Skilj mellan nötning parallellt med ytan och “nötning” orsakad av infallande gods vid stor infallsvinkel.

  Polymer

  Kommer av grekiska poly=många och mer=enhet, d v s stora molekyler.

  Polyuretan

  Polymer innehållande uretangrupper.

  Läs mer om polyuretan.

  Pot-life

  Se brukstid

  Prepolymer

  Ej färdigpolymeriserad produkt.

  RIM

  Reaction Injection Moulding=reaktionsgjutning. Ofta använt enbart för hög tryckgjutning.

  R RIM

  Reinforced Reaction Injection Moulding. Reaktionsgjutning av armerade polymerer.

  Slagseghet

  Ett materials förmåga att motstå slagpåkänningar

  Silikonolja

  Ofta använt släppmedel för polyuretan. Ger vidhäftningsproblem vid limning och lackering.

  Slitan

  UW-ELAST´s varunamn för en serie polyeter- och polyesteruretaner.

  Läs mer om Slitan.

  Spänning

  Betecknas σ och är kraften F dividerad med arean A. Uttrycks ofta i MPa.

  Slättning

  Kvarvarande deformation efter belastning.

  Termoelast

  Elast i vilken de för materialets elastiska deformation nödvändiga sammanhållningskrafterna är av fysikalisk natur och således kan upphävas genom uppvärmning, varigenom materialet blir plastiskt formbart vid förhöjd temperatur för att vid avkylning återgå till sitt högelastiska tillstånd.

  Toluendiisocyanat

  Vanligt förekommande aromatiskt diisocyanat för tillverkning av solida och cellulära polyuretaner. På grund av flyktigheten och hälsorisker tillverkas ofta först en polyuretan.

  Trekollan

  Trekollan är dels ett polyuretanmaterial, men även ett före detta företag som numera ingår i UW-ELAST AB.

  Läs mer om Trekollan.

  Viskoelasticitet

  Polymeren återgår, med viss tidsfördröjning, till ursprunglig form efter belastning. Den viskoelastiska delen är mekaniskt reversibel, men termodynamiskt irreversibel.

  Vulkollan

  Bayers varunamn för en polymer baserad på naftalendiisocyanat och polyesterglykoler.

  Läs mer om Vulkollan.

  Ureagrupper-  -NHCONHR

  Bildas vid reaktion mellan isocyanater och amingrupper NH2, Kallas också karbamid

  Uretangrupper- -NHCOOR

  Bildas vid reaktion mellan isocyanater -N=C=O och hydroxylgrupper -OH.

  Uretan prepolymer

  Reaktiv trögflytande vätska, oftast isocyanatterminerad. Ger bl a lägre hälsorisker än monomera isocyanater.

  Vibrathane

  Uniroyals varunamn för en serie gjutbara polyuretaner.

  Till toppen