Hur vi räknar fram vår klimatkompensation?

UW-ELAST har valt att följa beräkningsmetoden som rekommenderas i Greenhouse Gas Protocol framtaget av WRI (World Resources Institute) och WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).

Standarden togs fram bland annat i syfte att:

  • Hjälpa företag att på ett sant och rättvist sätt beräkna sina utsläpp av växthusgaser genom att använda standardiserade beräkningsmetoder
  • Förenkla för företag att genomföra sin utsläppsinventering
  • Förse företag med information som kan användas för att strategiskt minska utsläppen av växthusgaser

Ett företags klimatpåverkan indelas i 3 olika Scope

Scope 1: Direkta utsläpp av växthusgaser från verksamheten

Systemgränsen sätts här runt den direkta verksamheten (de ägda producerande enheterna) och man studerar från verksamheten emissioner från stationära och mobila källor samt processemissioner. Hänsyn tas även till oavsiktliga utsläpp, som t.ex. läckage av f-gaser.

Scope 2: Utsläpp av växthusgaser som följd av elförbrukning

I Scope 2 tas även hänsyn till de utsläpp som sker vid källan som skapar den elenergi verksamheten förbrukar. Detta utsläpp kan således ske geografiskt långt från verksamheten.

Scope 3: Indirekta utsläpp av växthusgaser utanför verksamheten

Scope 3 har inga strikta definitioner på vad som skall inkluderas i klimatpåverkan, men här tas hänsyn även till de indirekta utsläpp som t.ex. sker hos verksamhetens underleverantörer och genom transporter till och från verksamheten, d.v.s. de utsläpp som sker utanför företagets ägarskap och kontroll.

Ambitionen är här att fånga hela den totala påverkan som verksamheten har på klimatet.

Det är inte ovanligt att de största utsläppen av växthusgaser sker utanför verksamheten.

Utsläpp av växthusgaser räknas som den totala klimatpåverkan av de 6 växthusgaserna som omnämns i Kyotoprotokollet – koldioxid CO2, metangas CH4, dikväveoxid N2O, hydrofluorkarboner HFCs, perfluorkarboner PFCs, svavelhexafluorid SF6. Dessa gaser räknas om till sina motsvarande koldioxidekvivalenter som sedan summeras. På så vis kan vi få en totalbild av verksamhetens klimatpåverkan.

Med 2018 som referensår ser vi att vår strävan ger tydliga och positiva resultat. Mellan 2018 och 2020 har vi minskat vårt totala klimatavtryck till 83%.

Här visas en sammanställning av UW-ELASTs totala klimatpåverkan från 2018, 2019 samt prognos för 2020.