Kvalitetspolicy

UW-ELAST’s policy är att producera och marknadsföra produkter i polyuretan och polymera material och därtill hörande tjänster av sådan kvalitet att förväntningar och krav från kunder och andra intressenter blir till fullo uppfyllda och helst överträffas.
Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara korrekt (= avtalad) och jämn.
UW-ELAST’s åtaganden, all vår verksamhet, både internt och externt och våra produkter måste betraktas som uttryck för vår kvalitet. Vårt kvalitetsarbete skall ständigt granskas och de förbättringar som kan anses motiverade skall utföras. Detta är av avgörande betydelse för vår konkurrensförmåga och lönsamhet samt ett villkor för överlevnad och fortsatt framstående position.

Kvalitet i dess vidaste betydelse är således alla anställdas ansvar.

ISO 9001Med välutbildad och motiverad personal samt en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad. Därigenom skapas också förutsättningar för lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som hos oss.
Kvalitetssystemet skall uppfylla kraven i SS-EN ISO 9001.
Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Henrik Jungert
VD

Miljöpolicy

UW-ELAST’s policy är att producera och marknadsföra produkter i polyuretan och polymera material och därtill hörande tjänster av sådan kvalitet att förväntningar och krav från kunder och andra intressenter blir till fullo uppfyllda och helst överträffas.

Syfte: att i vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.

För alla våra åtaganden, all vår verksamhet, både externt och internt gäller:

  • Vår användning av energi och råvaror skall vara effektiv.
  • Vår kemikaliehantering är omfattande och skall kännetecknas av hög kunskapsnivå och omsorg om både inre och yttre miljö.
  • Avfallsmängderna från verksamheten skall minimeras och det avfall som ändå uppkommer skall hanteras på ett miljömässigt bra sätt.
  • Vårt miljöarbete avseende angreppssätt och tillämpning skall ständigt förbättras och därigenom resultera i att vi förebygger föroreningar.
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som berör oss.
  • Vår miljöinformation till anställda, allmänhet, kunder, leverantörer och myndigheter skall vara tydlig och saklig.

En offensiv och positiv inställning till relevanta miljöfrågor är således alla anställdas ansvar.

Med välutbildad och motiverad personal samt en väl utvecklad miljöledning säkras ovanstående åtaganden och därmed skapas förutsättningar för lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som hos oss.
Miljöledningssystemet skall uppfylla kraven i SS-EN ISO 14001.
Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

Henrik Jungert
VD