UW-ELASTs totala klimatavtryck beräknas under hösten när en säker prognos för årets utsläpp kan göras. Vi kan med stolthet konstatera att vi taget ytterligare ett steg i rätt riktning. Jämfört med 2018 års totala klimatpåverkan är vi nu nere i 75% (innan klimatkompensering) och lägre kommer det att bli!

Hur är det möjligt? Jo, det går att göra mycket om man vet vad man ska angripa och på vilket sätt. UW-ELASTs klimatinitiativ går i tre steg.

Steg ett är att alltid erbjuda kunden rätt polyuretan av högsta tänkbara kvalitet. Genom att rätt kvalitet utvecklas och väljs till rätt kundapplikation kan livslängden ute hos kund förlängas avsevärt. Detta är den absolut största nyttan för klimatet. Vi har exempel där vi ökat livslängden med mer än 8 gånger, vilket då minskar produktens miljöbelastning lika många gånger (https://www.uw-elast.se/nyheter/ratt-materialval/). Denna besparing är inte ens medräknad i vår kalkyl för minskat klimatavtryck!

Steg två är att ständigt arbeta med att minska vårt klimatavtryck genom aktiva förbättringar genom hela vår värdekedja. Här har vi lagt ner både omfattande arbete och stora investeringar. Här kan nämnas utfasning av fossil uppvärmning, övergång till grön el, konsolidering av verksamheter (flytt av industri) och ombyggnation av blästerhall för att möjliggöra återvinning av blästermedia och därmed drastiskt minimera transporter, bland många andra förbättringar. Dessa är alla aktiva val som vi gjort för att vi vill gå först och visa vägen.

Steg tre är att klimatkompensera fullt ut för de utsläpp som ändå sker som en följd av våra och våra underleverantörers utsläpp. Att nå noll är i praktiken omöjligt. Klimatkompensation är ett åtagande som alltid kommer att vara långt bättre än att inte göra något! Vi satsar på GOLD-certifierade projekt för solcellsbyggnation i Indien i samarbete med Tricorona.

En fråga som kanske fortfarande tycks obesvarad är frågan ”varför”? Varför arbetar UW-ELAST så hårt med att sänka sina utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e)? Jo, för att vi har en övertygelse om att vi kan! Dessutom anser vi att ”är man stor måste man vara snäll”. Som ledande tillverkare i Norden inom polyuretan måste vi gå först och visa vägen. Det är lite av en utmaning till våra branschkollegor att också hänga på. På så vis kan besparingen utökas till att på sikt omfatta hela branschen.

Sist men inte minst vill vi tacka för att våra ansträngningar faktiskt gör intryck. Orden från en av våra tillsynsmyndigheter, Länsstyrelsen Kronoberg, visar att det vi gör är rätt:

Vi konstaterar att ni gör ett mycket bra arbete när det gäller hållbarhet och att minska påverkan på klimatet.

Fakta:

UW-ELAST beräknar sedan 2018 sina utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e) enligt Green House Gas Protocol (GHG). Scope 3 tillämpas, d.v.s. UW-ELAST beräknar sina direkta utsläpp samt även indirekta från t.ex. framställning av energi, råvaror, resor och transporter för att nämna några. Se mer om våra initiativ och utsläppsberäkningar på https://www.uw-elast.se/uw-elast-och-hallbarhet/